תקנון האתר

עזרה ושרות לקוחות

 

1. כללי

1.1. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין Paradox.

1.2. הנך מתחייב לקרוא הוראות תקנון זה, בטרם רכישה. מודגש כי עצם הרכישה תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן. השירות").

1.3. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.

1.4. בכל הנוגע לקישוריות ("לינקים") המופיעות באתר לאתרים אחרים, Paradox לא , תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. Paradox לא תיהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות מהאתר.

1.5. חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

1.6. Paradox רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.

1.7. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. הזכות לרכוש מוצרים באתר

2.1. רשאים לרכוש מוצרים תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות, ו זאת בכפוף לאמור בסעיפים 2.2-2.4 להלן.

2.2 Paradox רשאית למנוע כניסה ורכישה של משתמש בתנאי:

2.4.1. אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

2.4.2. אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;

2.4.3. אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בParadox או בצדדים שלישיים כלשהם.

2.4.4. אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם Paradox או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מ Paradox בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.

2.4.5. אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. החברות המציעות והמוצרים המוצעים למכירה

3.1. באתר מוצעים למכירה מגוון מוצרים ו/או שירותים (להלן: "המוצרים").

3.1.2 המוצרים מוצעים למכירה בדרך של "מכירה רגילה" אחרים", הכל כמפורט להלן.

3.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.

3.3.2 במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצרים המוצעים למכירה, כפי שאלה מוצגים באתר לבין המוצר, הרי הקבוע במפרט הטכני ו/או הכתוב באתר יגבר על כל תמונה.

3.3.5 הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים אותם הוא מעוניין לרכוש, קודם להגשת ההצעה ו/או ביצוע הרכישה.

4. סוגי המכירות:

במסגרת האתר, ,תיהיה רשאית Paradox להציע מוצרים למכירה בדרכים שונות, לרבות בדרך של מכירות מיוחדות, על פי שיקול דעתו.

5. תנאים כלליים:

5.1.3 הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של המוצר קודם לביצוע הרכישה.

5.1.5" מחיר רגיל"- הנו מחיר המוצר כפי שנמסר ע"י Paradox ללא מבצעים והנחות.

5.1.6" מחיר מבצע" -בכל מקום בו יצוין מחיר של מבצע כלשהו ו/או סוג מכירה כלשהי, משמע מחיר מוזל ביחס למחיר הרגיל, הניתן במסגרת אותם מבצעים ספציפיים ו/או מכירות ספציפיות

9. תמורה ואמצעי תשלום

9.1 חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר ו/או תעביר לנציג/ת השירות במרכז ההזמנות של Paradox.

9.2. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך/ קנייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

9.3. כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק הבינלאומי הראשון בע"מ ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: " הריבית החריגה"). כן יחויב הלקוח בתשלום לParadox בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, שהוציאה Paradox לצורך גביית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב ההצמדה.

9.5. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק.

10. אספקת המוצרים:

10.1. אספקת המוצרים תתבצע עד 14 ימי עסקים

10.2 זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

10.3. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים), לפי שיקול דעתה של החברה המציעה.

10.4 דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה, כגון, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.

10.5. ניתנת לך האפשרות להוביל בעצמך מוצרים הנרכשים באתר, בתנאים שיפורטו במחסני החברה/או בדף המוצר.

10.6.2 במידה ותבחר להוביל את המוצר באופן עצמאי, עליך לציין זאת במהלך תהליך ההזמנה, או בעת מתן ההצעה ואז לא תחויב בדמי ההובלה.

10.6.3 האחריות על המוצר בזמן ההובלה העצמית של הלקוח תהא על הלקוח ולא על Paradox.

10.8. .דמי המשלוח יורדים במלואם יחד עם התשלום הראשון

10.9. .במידה ויש הנחת דמש על הזמנת מספר יחידות הלקוח יחוייב על מלוא סכום הובלות ויקבל זיכוי על סכום ההנחה בחודש העוקב בכרטיס האשראי

11. ביטול עסקה

11.1 כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:

11.2. באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.

11.3. באם מדובר בשירות הנך רשאי לבטל את קנייתו בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול יעשה שני ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

11.4. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

11.4.4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

11.4.5. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול ושאריזתם המקורית נפתחה.

11.5. ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות ,תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר אלקטרוני: info@wraps.co.il

11.6 במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.

11.7 Paradox שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, ו/או להאריך את משך הזמן לביצוע המכירה, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

11.7.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

11.7.3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת Paradox את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.

11.7.4. במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.

11.7.5. בכל מקרה, שלדעת Paradox נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.

11.7.6. אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית Paradox לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאית Paradox להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.

11.7.7 מימשה Paradox את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

12. החזרת מוצר

12.1 ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר ובצרוף הודעת החזרה לכתובתו של הספק ממנו נרכש המוצר, המופיעה בעמוד המכירה של המוצר

12.2 ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו.

15. קניין רוחני

15.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר Paradox, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו הבלעדי של Paradox ו/או מי מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לערוץ הקניות זכויות קניין רוחני בין היתר בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור המוצרים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

15.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "Paradox" וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושו של Paradox בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.

15.3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר ( לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של Paradox מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפירה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.

15.4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתו של Paradox מראש ובכתב.

15.5. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתו של Paradox מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

15.6. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

16. דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה, בישראל. הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד